FASHIONAVENUE.PL
Strona Główna FORUM FASHIONAVENUE.PL
ZDROWIE I URODA - MODA - DZIECI - CHIRURGIA I OPERACJE PLASTYCZNE - ZWIERZAKI - MOTORYZACJA

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload
 Ogłoszenie 
WITAM NA FORUM WIELOTEMATYCZNYM FASHIONAVENUE.PL

MOŻESZ SZYBKO ZAŁOŻYĆ KONTO UŻYWAJĄC PRZYCISKU REJESTRACJA NA ŚRODKU U GÓRY STRONY
Zakładając konto akceptujesz REGULAMIN forum.

ZAPRASZAM DO PISANIA POSTÓW
NASZE DZIAŁY: ZDROWIE I URODA - DZIECI - MODA - OPERACJE PLASTYCZNE- ZWIERZAKI - MOTORYZACJA
POZDRAWIAM ADMINISTRATOR


Poprzedni temat «» Następny temat
REGULAMIN
Autor Wiadomość
forum 
Administrator
Właściciel forum


Dołączyła: 05 Sie 2009
Posty: 28
Wysłany: 2009-08-07, 15:28   REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany także "Regulaminem") określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą elektroniczną usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego, dostępnego pod adresem http://forum.fashionavenue.pl (dalej nazywanego także "Forum").

2. Usługa, o której mowa w ustępie poprzednim świadczona jest przez FASHIONAVENUE.PL Magdalena Zięba, Bugaj, ul. Limbowa 2, 62-007 Biskupice Wlkp. Wpis o Działalności Gospodarczej podpisany przez osobę z upoważnienia Prezydent Miasta i Gminy Pobiedziska pod numerem ewidencyjnym 3492, nr NIP 777-241-89-21, nr REGON 002180638 - dalej nazywaną także "FASHIONAVENUE.PL".
3. Usługa, o której mowa w niniejszym Regulaminie, polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji, ogłoszeń i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Z Forum mogą korzystać pełnoletni użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy dokonają rejestracji zgodnie z postanowieniami ustępów 5 i 6 poniżej. Z Forum mogą również korzystać osoby niepełnoletnie, ale za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. FASHIONAVENUE.PL zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia zgody na piśmie przedstawiciela ustawowego ww. użytkowników Forum. Od momentu zażądania takiej zgody, do czasu jej przedstawienia, FASHIONAVENUE.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta.

5. Usługa świadczona jest na rzecz osób, które wyraziły żądanie/wolę korzystania z Forum ("Użytkownicy"), poprzez zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej http://forum.fashionavenue.pl
6. Umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Forum polega na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnego konta, przy pomocy którego dochodzi do identyfikowania danego Użytkownika na Forum. Konto, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nazywane jest dalej "Kontem". Przypisanie go danemu Użytkownikowi następuje po dokonaniu czynności wskazanych w ustępie 5 powyżej. Dane Konto może być przypisane tylko jednemu Użytkownikowi jednocześnie. Konto Użytkownika, który utracił uprawnienia do korzystania z Forum (niezależnie od przyczyny), nie może zostać przydzielone innemu Użytkownikowi.

7. Użytkownik może korzystać wyłącznie z jednego Konta. Korzystanie z większej ilości Kont przez tego samego Użytkownika jest zabronione. W celu uniknięcia wątpliwości zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej FASHIONAVENUE.PL oświadcza, że proces rejestracji Użytkowników i rejestracja Konta pozwala na pełne identyfikowanie danych osobowych Użytkowników Forum. Korzystanie z Forum nie zapewnia zatem zachowania anonimowości. Na żądanie uprawnionych organów lub podmiotów FASHIONAVENUE.PL zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych osób, które korzystają lub korzystały z Forum. Uzyskanie nieuprawnionego dostępu do innych Kont jest przestępstwem. FASHIONAVENUE.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania, bez podania przyczyny, Konta Użytkownikowi, w przypadku którego stwierdzono bezprawny dostęp do cudzego Konta i skierowanie sprawy do organów ścigania.

8. Każdy z Użytkowników określa samodzielnie swój identyfikator (tzw. login) i hasło dostępu do Konta. Udzielanie się na Forum jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do własnego konta.

9. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania loginu i hasła dostępu do Konta w ścisłej poufności. Użytkownicy mogą korzystać z Konta wyłącznie osobiście. Zabronione jest udostępnianie przez Użytkownika jego loginu lub hasła osobom trzecim.

§ 2

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi umożliwienia użytkowania Forum


1. Wraz z dokonaniem czynności wskazanych w § 1 ust. 5 i 6, dochodzi do zawarcia umowy między FASHIONAVENUE.PL a Użytkownikiem o usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Forum na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z dokonaniem ww. czynności Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się przestrzegać wynikających z Regulaminu obowiązków.

2. Usługa korzystania z Forum jest świadczona przez FASHIONAVENUE.PL nieodpłatnie.

3. FASHIONAVENUE.PL jest uprawniona w każdym czasie do rozwiązania umowy (jej wypowiedzenia), na podstawie której FASHIONAVENUE.PL umożliwia Użytkownikowi dostęp do Forum. Wypowiedzenie przez FASHIONAVENUE.PL uważa się za dokonane z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres Użytkownik podaje w toku czynności, o których mowa w §1 ust. 5 powyżej. Konsekwencją wypowiedzenia ww. umowy jest niezwłoczne uniemożliwienie Użytkownikowi dalszego korzystania z Konta. Wypowiedzenie może nastąpić w szczególności ze względów technicznych powstałych po stronie I FASHIONAVENUE.PL lub też na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. FASHIONAVENUE.PL nie jest zobligowana do rozpowszechniania (publikowania) za pośrednictwem Forum treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. FASHIONAVENUE.PL jest uprawniona do zaprzestania dalszego rozpowszechniania treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum (tj. uniemożliwienia dostępu do tych treści i danych użytkownikom sieci Internet). W szczególności FASHIONAVENUE.PL jest uprawniona do odmowy rozpowszechniania lub zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub poszczególnych wypowiedzi Użytkownika publikowanych za pośrednictwem Forum.

5. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum w każdym czasie, poprzez powiadomienie FASHIONAVENUE.PL o woli zamknięcia Konta. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika nie pozbawia jednak FASHIONAVENUE.PL prawa do korzystania z treści (danych) autorstwa Użytkownika, rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§ 3

Zasady korzystania z Forum


1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania Forum, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania na łamy Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

3. Dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności, niedozwolone jest:
a. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b. podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c. wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagowanie przemocy i agresji;
d. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania);
e. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom podmiotowym osób trzecich;
f. rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania destrukcyjne.

4. Niedozwolone jest podejmowanie za pośrednictwem Forum działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest:
a. zachowanie sprzeczne z zasadami tzw. Netykiety, w tym formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych Użytkowników Forum bądź też zachowania powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej;
b. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.

5. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim, chyba że dla określenia zjawisk informatycznych, urządzeń, oprogramowania zwyczajowo stosuje się nazwy i określenia obcojęzyczne lub zwyczajowe. Treści publikowane za pośrednictwem Forum powinny być zredagowane poprawnie, w stopniu umożliwiającym jasny i czytelny przekaz zawartych w nich informacji.

6. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum, wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych Forum treści niezwiązanych z tematem wiodącym (wątkiem głównym dyskusji).

7. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody FASHIONAVENUE.PL jest zabronione.

8. Wypowiedzi rozpoczynające dyskusję na nowy temat (wątki) powinny być umieszczane we właściwym dziale Forum, odpowiadającym kategorii danej problematyki.

9. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być dublowane bądź powtarzane w różnych miejscach Forum.

10. Zakazane jest nadużywanie formatowania przy edytowaniu treści publikowanych na Forum.

11. Należy precyzyjnie formułować tytuł wątku, unikając ogólnikowych stwierdzeń typu POMOCY, MAM PROBLEM, itp. To powoduje zdecydowane zmniejszenie szansy na uzyskanie odpowiedzi. W przypadku nagminnego naruszania tego punktu przez Użytkownika, FASHIONAVENUE.PL (Moderator działający w imieniu FASHIONAVENUE.PL) ma prawo usunąć wątek bez podania przyczyny.

12. Przedstawiając problem należy dokładnie go opisać, pamiętając o dostarczeniu informacji niezbędnych dla udzielenia pomocy.

13. Użytkownik chcący uzupełnić lub zmodyfikować treść (wypowiedź) uprzednio rozpowszechnioną przez siebie na Forum, zobligowany jest do dokonania tej czynności z wykorzystaniem funkcji "Edytuj" udostępnianej Użytkownikowi w ramach Konta. Nie wolno pisać posta pod postem.

14. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów, wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub innego typu środka indywidualnego porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do publicznej wymiany informacji i pomocy wszystkim jego Użytkownikom i Czytelnikom.

15. Forum przeznaczone jest do publikacji i wymiany merytorycznych treści zgodnych z tematyką poszczególnych działów Forum. Rozpowszechnianie treści odbiegających od określonej tematyki jest zabronione. Zabronione jest również dodawanie do treści publikowanych na Forum w ramach danego wątku, kolejnych przekazów (wypowiedzi), nie wnoszących merytorycznie nowych informacji w porównaniu do treści dotychczas opublikowanych w tym wątku. W szczególności zabronione jest:
a. prowadzenie zbędnych sporów i dyskusji za pośrednictwem Forum;
b. rozpowszechnienie za pośrednictwem Forum wypowiedzi, dotyczących konfliktów między Użytkownikami bądź między Użytkownikami a FASHIONAVENUE.PL;
c. krytykowanie, wyśmiewanie lub obraźliwe komentowanie wypowiedzi (pytań lub odpowiedzi) publikowanych na Forum przez innych Użytkowników;
d. składanie za pośrednictwem Forum żądania wyjaśnienia przyczyn: zamknięcia dostępu do treści poprzednio publikowanych na Forum (np. usunięcia wypowiedzi), wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi dostępu do Forum danemu Użytkownikowi (zamknięcia Konta), okoliczności dot. sporów, których uczestnikami byli inni Użytkownicy.

16. Wielkość tzw. "Avatarów", którymi posługują się Użytkownicy, nie może przekraczać 50 KB. Avatary przekraczające ww, wielkość, będą usuwane z Forum.

17. Wielkość tzw. "sygnatury" (tekst umieszczany pod każdą wypowiedzią), którą posługuje się Użytkownik, nie może przekraczać 7 linijek tekstu o rozmiarze czcionki nie przekraczającym 10 pkt. Obrazek w sygnaturze nie może przekraczać wysokością 7 linijek tekstu, łącznie z tekstem. Wielkość sygnatury nie może przekraczać 50 KB. Sygnatury niespełniające ww. wymagań będą usuwane z Forum.

§ 4

Postępowanie reklamacyjne (odwołania)


1. Wszelkie zastrzeżenia (reklamacje) dotyczące świadczonej usługi (w tym zaprzestania jej wykonywania, uniemożliwienia dostępu do niektórych danych, zakłóceń w dostępie do korzystania z Forum, itp.) - Użytkownicy mają prawo zgłaszać osobie wyznaczonej przez FASHIONAVENUE.PL do pełnienia funkcji "Moderatora" Forum. Zgłoszenia powyższe mogą być dokonywane za pośrednictwem PW (Prywatnych Wiadomości) lub poczty elektronicznej na adres wybranego Moderatora (w tytule wiadomości należy użyć słowa "REKLAMACJA") Zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem Forum nie jest dozwolone, zaś takie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

2. Moderator jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na Reklamację Użytkownika wraz z uzasadnieniem (decyzja Moderatora), w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na daną Reklamację przesyłana będzie w taki sposób, w jaki przesłano samą Reklamację (czyli: e-mail lub PW).

3. W terminie 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi (decyzji) Moderatora Użytkownik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Moderatora do osoby wyznaczonej przez FASHIONAVENUE.PL do pełnienia funkcji Administratora Forum. Odwołanie może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres forum@fashionavenue.pl (w tytule wiadomości należy użyć słowa "ODWOŁANIE") Zgłaszanie odwołania za pośrednictwem Forum nie jest dozwolone, zaś takie zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

4. W razie bezskutecznego upływu terminu na złożenie odwołania do Administratora - poczytuje się, że Użytkownik zaakceptował sposób załatwienia sprawy określony w decyzji Moderatora.

5. Administrator jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na odwołanie Użytkownika wraz z uzasadnieniem (decyzja Administratora), w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Odpowiedź na dane odwołanie przesyłana będzie w taki sposób, w jaki je przesłano (czyli: e-mail lub PW).

6. Odpowiedź Administratora na odwołanie od decyzji Moderatora kończy postępowanie reklamacyjne prowadzone przez FASHIONAVENUE.PL.

§ 5

Prawa autorskie


1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o "Utworze", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia FASHIONAVENUE.PL do korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum;

b. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie (b.) powyżej - publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet;

d. rozpowszechnianie Utworu w prasie wydawanej przez FASHIONAVENUE.PL oraz za pośrednictwem wszelkich pozostających w dyspozycji FASHIONAVENUE.PL stron internetowych.

3. Licencja powyższa udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat, licząc od dnia pierwszego rozpowszechnienia Utworu za pośrednictwem Forum. Po upływie ww. okresu 5 lat, licencję uważa się za udzieloną od tej chwili na czas nieoznaczony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą z jej stron z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Licencjobiorca może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej licencji. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wypowiedzenie umowy o umożliwienie korzystania z Forum, o której mowa w §2 powyżej, nie pozbawia FASHIONAVENUE.PL prawa do korzystania z treści (danych) autorstwa Użytkownika (w tym z Utworów), rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

4. FASHIONAVENUE.PL nie jest zobowiązana do opublikowania (wydania, rozpowszechnienia) Utworu, ani też do rozpowszechniania go w inny sposób.

5. Licencjobiorca (FASHIONAVENUE.PL) może upoważnić inną osobę do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej przez FASHIONAVENUE.PL licencji.

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych


I
Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

II
1. FASHIONAVENUE.PL (zwana w niniejszym § również "usługodawcą") może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika (zwanego również w niniejszym § - "usługobiorcą") niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1. nazwisko i imiona usługobiorcy,
2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. adres zameldowania na pobyt stały,
4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3,
5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,
6. adresy elektroniczne usługobiorcy.

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności następujące dane:

1. Płeć
2. Rok, miesiąc, dzień urodzenia
3. Adres e-mail

3. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, następujące dane jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z punktem VI ust. 1 poniżej.
1. login
2. hasło
3. płeć
4. rok, miesiąc, dzień urodzenia\
5. adres e-mail
6. kraj, miejscowość, kod pocztowy

4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w punkcie III ust. 2 pkt 2 poniżej, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej,
2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 1-5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

III
1. Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną usługodawca, na zasadach określonych w ust. 3-5, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w punkcie II, które są:

1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w punkcie V ust. 1 poniżej,
4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie ustaw lub umowy.

3. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.

4. Dla celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w punkcie II ust. 4 i 5 powyżej - dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

IV
1. Usługodawca, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:

1. możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w punkcie VI ust. 2 poniżej,
2. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
3. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w punkcie II ust. 1, 2, 4 i 5 powyżej.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla usługobiorcy stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

V
1. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

2. Usługodawca może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

VI
1. Odmowa świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez usługobiorcę danych, o których mowa w punkcie II ust. 1 i 2 powyżej, jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi albo wynika z odrębnych ustaw.

2. Usługodawca umożliwia usługobiorcy korzystanie z usługi w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu, o ile jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

§ 7

Postanowienia końcowe


1. FASHIONAVENUE.PL nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec FASHIONAVENUE.PL i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - FASHIONAVENUE.PL nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. FASHIONAVENUE.PL zastrzega sobie jednak prawo (jest to tylko możliwość, a nie obowiązek) do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum oraz odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.
4. FASHIONAVENUE.PL zastrzega sobie również prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Na powyższe Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
5. FASHIONAVENUE.PL zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
6. FASHIONAVENUE.PL może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało powstania roszczeń Użytkowników wobec FASHIONAVENUE.PL.
7. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
8. FASHIONAVENUE.PL zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej: http://forum.fashionavenue.pl

Jeśli chcesz jeszcze bardziej podnieść jakość swoich wypowiedzi przeczytaj poniższy dokument: http://rtfm.bsdzine.org
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Kopiowanie wszelkich treści zawartych na forum oraz zdjęć bez zgody administracji i autorów tematów/postów zabronione!
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 10